Marnardal historielag ble stiftet 1995.

Laget har Marnardal kommune i Vest-Agder som virkeområde.

Marnardal historielagets formål er å:

    Arbeide for at alt av historisk interesse innen lagets virkeområde blir tatt vare på og vernet om. Vekke, øke og spre interesse for, og kunnskap om kommunens historie.

For å nå dette målet skal laget:

    Drive lokalhistorisk arbeid, så som møter, kurser, ekskursjoner, registreringer, innsamling av muntlig tradisjon, bilder, stedsnavn eller annet av historisk interesse. Arbeide for at det blir utgitt lokalhistoriske skrifter om kommunen. Arbeide for vern av fortidsminner og kulturminner.


 
 
Årsplan Marnardal historielag 2024:
1. Årsmøte 13. mars 2024 på Høgtun kl 19:00
    Årsmøtesaker, Foredrag om Mandal flyplass, underholdning, mat & kaffe
2. Kulturkveld 10. april 2024 i Borghallen kl 18:30     Kulturprisutdeling.
3. LOS tur til Øyslebøområdet, 16. juni 2024 - Skjævesland
4. Hausttur 22. september 2024 sammen med Marnardal Pensjonistforening
5. Haustmøte 23. oktober 2024 - Marnarminner 2024 + Marnardalskalender 2025
 
NB! Det kan bli endringer. Se oppdatering på hjemmesiden eller på Facebook siden Facebook og hjemmesiden: http://www.marnardalhistorielag.org/
NB! Har du endret adresse - da må du huske å gi beskjed til kasserer.
Sett av datoene i kalenderen, og vær vel møtt til alle våre arrangementer.
Ta gjerne med en venn!
 

Søndagsvandring 16 juni på Skjævesland, Øyslebø fra kl 11:00
Kort vandretur langs vei og noe sti på Skjævesland i Øyslebø. Turen er egnet for alle, også bevegelseshemmede. Stig Skjævesland er guide, og vil sammen med andre bidragsytere fortelle industri og gårdshistorie. Gården er et godt bevart rekketun og ligger vakkert til noe tilbaketrukket fra Mandalselva. Ta med niste. Hvis regn blir det mulighet for å nyte maten inne.
lengde 1-2 km på vei og sti
Oppmøte på Skjævesland kl 11:00
Naturlos : Stig Skjævesland
telefon om du lurer på noe: 91552970

 
 
 
Kulturkveld
 
Arr: Marnardal historielag / Marnardal Pensjonistforening
 
Høgtun onsdag 10.04.2024 kl 18:30
Inngang kr 100,-/pers.
 
 


 
Haustmøte 25. oktober 2023
"Gamle heieveier" ved Birger Arthur Stedal. Presentasjon av Marnar-minner 2023. Presentasjon og salg av Marnardalskalenderen 2023.
Følg også med på Facebooksiden https://www.facebook.com/marnardalhistorielag
 
 
De reisende 10. okt 2023

Møte på Nodeland, Sygna Kultursendter kl 18:00-21:00 som kan være av interesse for våre medlemmer. og andre interesserte

Filmen om de reisende med navn «Mot en av min minste» vil bli vist.

Filmen har deltagere fra tidligere Marnardal kommune.


 
Haustturen 17. september 2023
Mer info kommer. Følg også med på Facebooksiden vår: (1) Facebook
 
 

Til historielag, grendelag, velforeninger, grunneiere og andre interesserte:
Fra Kulturenheten, Lindesnes kommune
 
Torsdag 7. september. Hva skal skje med de gamle skolehusene?
Torsdag 7. september kl 18.00: Marnar Aula/biblioteket, Øyslebø.
 
 
 
Det inviteres til åpne møter om de gamle skolehusenes fremtidige skjebne (eierskap, drift og bruk). Innledning: Håkon Sødal, deretter samtale.
 
Mandag 4. september kl 18.00: Kulturtorvet, Vigeland.
 
Onsdag 6. september kl 18.00: Mandal bibliotek, Buen.
 
Torsdag 7. september kl 18.00: Marnar Aula/biblioteket, Øyslebø.
 
Møtene er i utgangspunktet like; velkommen til det arrangementet som passer deg best!
 
Arr: Kulturenheten, Lindesnes kommune
 
Bakgrunn:
I Lindesnes kommune finnes det i dag noe over femti gamle skolehus, hvorav nær førti av bygningene er oppført med kommunalt eierskap.
 
Flere av skolehusene benyttes av lokale lag og foreninger, og det foreligger forskjellige avtaler mellom brukere og kommunen.
 
Dette er i hovedsak en «arv» fra de tidligere kommunene Lindesnes, Marnardal og Mandal, og antallet gamle bygg med tilhørende vedlikeholdsbehov er en utfordring for kommunen.
 
Kommunen ønsker nå å få til en drøfting av skolehusenes fremtidige skjebne.
 
Det går på forhold som har med kulturminne-verdier og gjøre, og det går på forhold som gjelder bruk, vedlikehold og drift.
 
Kulturmiljøplanen
I den nylig vedtatte kulturmiljøplanen for Lindesnes kommune er skolehusene presentert i et eget avsnitt. I den oversikten som finnes der skilles det ikke mellom aktive skolehus og nedlagte, fordi man ville synliggjøre hvilken betydning skolehusene i sin tid hadde i lokalsamfunnene. Skolehusene er i kulturmiljøplanen tatt inn med et punkt til oppfølging – på denne måten:
 
«Kommunens gamle skolehus
Kommunens administrasjon skal fremlegge en sak som omfatter en vurdering av alle kommunale bygg (innen oktober 2023). Her vil de gamle skolehusene bli behandlet. I den prosessen bør det defineres hvilke skolehus som skal forbli i kommunalt eie og på den måten prioriteres/ivaretas for ettertiden.
 
Kriterier for utvalget kan være:
a) Kulturmiljø/lokalisering.
b) Arkitektur/interiør.
c) Historikk.
d) Bruk.
 
Der kommunen står som eier og andre instanser (lag/foreninger el.a.) står som brukere og ansvarlige for alminnelig tilsyn og vedlikehold, har kommunen en ordning for vedlikeholdsmidler som kan søkes om.»
 
Tiltak:
«Ordningen med øremerkede vedlikeholdsmidler i kommunens budsjett videreføres og gjøres forutsigbar for brukerne.»
 
Poenger
Et spørsmål nå er å vurdere om noen av disse gamle skolehusene kan avhendes – etter ryddige prosesser.
 
Det kan være til private, enkeltpersoner så vel som institusjoner.
 
Eller det kan være til lokale lag og foreninger, eksempelvis historielag, grendelag eller velforeninger, som i dag mange steder gjør et utmerket arbeid også når det gjelder selve bygningene.
 
Noen steder kan det også foreligge klare avtaler om hva skjebnen til et nedlagt skolehus skal være.
 
Hva kommunen ender opp med å vedta når det gjelder eierskap, drift og vedlikehold er ikke avklart.
 
For først ønskes det en åpen/offentlig samtale med om dette.
 
Åpne samlinger
Dette brevet er en melding til lokalsamfunnene rundt om i kommunen om at arbeid med fokus på skolehusene er i gang.
 
Det inviteres altså nå til tre (like) åpne møter på tre steder i kommunen.
 
Det er kulturenheten i kommunen som legger opp disse.
 
Men i neste instans vil kommunens tekniske avdeling bringe saken formelt frem for besluttende myndigheter.
 
Mottagerne av denne henvendelsen er velkommen til å dele den videre med andre, særlig medlemmer i egen forening.
 
Henvendelsen sendes også til pressen til orientering. De offentlige møtene vil bli annonsert i avisen.
Håkon R. Sødal - kulturkonsulent, Lindesnes kommune 22. august 2023
 
 
Skolehusene som er i fokus nå
 
Innledning/presiseringer
Her er en liste over gamle skolehus som kommunen har en «andel» i – enten som grunneier, byggeier eller på annen måte involvert. Flere av skolehusene står på privat grunn, og det er for enkelte skolehus registrert ønsker om overtagelse både fra grunneiere og lag/foreninger.
 
Listen som følger er antagelig ikke helt komplett, så vi tar gjerne imot suppleringer.
 
Den er dessuten hverken «bindende» eller «retningsgivende» på noen måte.
 
Listen skal heller være en «huskeliste» når det gjelder hvilke skolehus som er innenfor interessefeltet akkurat nå.
 
Skolehus som er revet, flyttet, solgt eller omgjort til annen bruk er ikke med her.
 
Det må også presiseres at for mange av de nevnte skolehusene foreligger det også gamle bruks- og/eller leieavtaler. Disse rokkes det ikke ved her – men jo mer dokumentasjon som kan fremskaffes, jo bedre.
 
 
Harkmark sogn
- som også inkluderer arealer i Holum, har følgende delområder: Røyseland–Vatne, Storaker, Valand, Harkmarkfjord, Stusvik, Ime–Berge.
 
Storaker gamle skole
Vatne gamle skole
Valand skolehus (?)
Harkmark gamle skole
 
 
Halse sogn – østre del
(Gjelder delområde Tregde – Skjernøy, som omfatter Tregde, Skjernøy, Jåbekk–Tofte, samt delområde Skinsnes – Ime som omfatter Skinsnes, Ime, Kleven.)
 
Omland gamle skole
Farestad gamle skole
Landøy gamle skole
Skogsøy gamle skole
 
 
Halse sogn – midtre del
(Gjelder delområde Skogsfjord – Hesland – Vestre Skogsfjord som omfatter Hålandsheia, Frøysland, Halshaug, Ulvegjelet – Mones, Buøy, Ormestad.)
 
Frøysland gamle skole – Frøyslandsmoen
 
Halse sogn – vestre del
(Gjelder delområde Skjebstad og delområde Sånum – Lundevik og omfatter Sånum, Lande, Hogganvik, Hilløy (Hille).
 
Vestre Skogsfjord gamle skole
Hogganvik gamle skole
 
 
Mandal - delområde bykjernen
(Delområdet omfatter sentrum, Støkkan, Sanden, Vestnes Øst, Øvrebyen, Vestnes, Furulunden, Malmø, Idrettsparken, Ytre Sanden.)
 
(Skolene her er ivaretatt på annen måte.)
 
 
Holum sogn
(Gjelder delområde Holum, som omfatter Fuskeland, Holmesland, Krossen, Møgland, Møll, Sodeland, Stoveland.)
 
Fidje (Søgne?)
Haddeland gamle skole
Gjervoldstad gamle skole
Klostergården gamle skole
Lindland gamle skole
Røyseland gamle skole
 
 
Øyslebø sogn
 
(Gjelder delområde Marnardal, som omfatter Birkeland, Finnsdal, Gangså, Koland, Rydlende, Skjævesland, Stedjan, Støa, Tisland, Trygsland, Øyslebø.)
 
Breland gamle skole (og uthus)
Gangså skole
Høye skole
 
 
Laudal sogn
(Gjelder Bruskeland, Laudal Nedre, Laudal Øvre, Tjomsland – Lindland, Ågset.)
 
Tjomsland gamle skole
Tisland skole (og uthus)
Ågset skole (og uthus)
 
 
Bjelland sogn
(Bjelland ble etter hvert delt i seks kretser.)
 
Brusletta gamle skole
Myran gamle skole (og uthus)
Rydlende skole
 
 
Valle og Spangereid
(Gjelder delområde Lindesnes, som omfatter Blørstad, Buhølen, Egeland, Fasseland, Foss–Grislebygda, Goksem, Hægeland, Høllen, Lone–Svinør, Reme, Roland, Rødberg, Spangereid, Valle, Vestbygda, Vigeland, Våge, Aas, Åvik.)
 
Blørstad gamle skole
Eigedal gamle skole
Gauksum (Goksem) gamle skole
Goksem gamle skole
Moland Røksland gamle skole
Fidje gamle skole
Ytre Egeland gamle skole
Stensland gamle skole
 
De gamle skolene i Spangereid:
Spangereid gamle skole
Våge gamle skole
Vårøy (Våre) gamle skole
Åvik gamle skolehus
 
 
Vigmostad sogn
Gjelder Bjåstad–Vigmostad, Opsal–Einarsmo, Kleiven–Brådland.
 
Opsal gamle skole
Brådland gamle skole
Leland gamle skole
 

 
 
 
Naturlos turen 2023
Søndag 18. juni 2023 kl 11:00 Parkering ved Bruskelandstova.
 


Haustmøte Marnardal historielag 2022
Onsdag 19 oktober 2022 kl 19:00 på Høgtun
 

Haustturen 2022 Marnardal historielag
 
 • Tur til Mandal Bymuseum og
  Sjølingstad Uldvarefabrik
  Søndag 11.september 2022.
  Oppmøte v/Øyslebø kirke kl. 10.00 for samkjøring
 • NB! Husk påmelding, se nedenfor.

 
Haustmøte.
Høgtun onsdag 20. oktober 2021 kl 19.00
Se plakat under:

 
Hausttur til Åseral.
Søndag 19.09.2021
 1. Avreise kl 10.00 fra Øyslebø til Lognavatn (med egne kjøretøy) for å få omvisning på Tobakkspinnefabrikken v/Ruben Bortelid (til ca kl 12:45)
 2. Videre til Minne Kultursenter ca kl. 13.00. Vi får en kopp kaffe og noe søtt til kaffen, og ser de to Amerika filmene.
 3. Videre til Eikerapen Gjestegard til middagsbuffet (kr 295,00 + drikke pr person)
 4. Påmelding senest 16.9.2021 til 915 52 970 eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Pris pr person kr 150,00 (+ middag kr 295,-/ pr person se ovenfor).

Påmelding til:

Tlf 915 52 970

eller epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Historisk LOS tur til Høyebygda i Øyslebø.
Søndag 20. juni 2021 kl 10:00
Turen vil blant annet omhandle:
*Omvisning på to vannsager,
*Jernbanestoppested,
*Gårder og husmannsplasser på Høye authei,
*En mulig bygdeborg?
*Skogtun leirsted
*Støa Leketøysfabrikk.
NB! Det kan være lurt å ha med lommelykt!
Det vil bli mulig å få kjøpt mat på Høye Grendehus ved slutten av turen v/Lyngbolomsten 4H.
Hvis noen ikke kan gå hele veien er det mulig å arrangere transport for deler av strekningen.
Lengde 5km på+ vei og sti
Område: Høye i Marnardal
Kommune: Lindesnes
Møtested: Høye Grendehus, Høyeveien 51, 4534 Marnardal
Tid: Søndag 20. juni kl 10.00
Naturlos: Ole Sigurd Fidjestøl, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Arrangør: Marnardal Historielag
Tlf: 919 06 776

 

Kjære medlemmer i Marnardal Historielag,

Vi innser at det ikke vil være mulig å gjennomføre en kulturkveld som planlagt på onsdag 21.4.2021. Arrangementet er avlyst.

Våre arrangementer vil måtte utsettes til høsten med de rådende forhold når det gjelder Korona.

Vi vil gjennomføre LOS turen søndag 20. juni kl. 10.00 fra Grendehuset på Høye.

Turen er hovedsakelig utendørs så vi skal kunne overholde smittevernreglene.

Agder Historielag skulle hatt sitt årsmøte på Eikerapen i vår, det er utsatt til høsten 2021, dato er ikke fastlagt.

Vi ønsker alle en fin vår, og håper at vi snart skal kunne møtes som normalt igjen!

Hilsen

Siss Ågedal,

styreleder Marnardal historielag

Til medlemmene i Marnardal Historielag
På grunn av Koronasmitte som har oppstått ved Marnar ungdomsskole på Øyslebø har styret i Marnardal Historielag besluttet å avlyse årsmøtet onsdag 10.3.2021.
Årsmøtet utsettes inntil videre.
Neste planlagte arrangement er kulturkvelden den 21.april 2021.
Hvis dette arrangementet lar seg gjennomføre, så kan det være en mulighet å avvikle årsmøtedelen i starten av kulturkvelden.
Styret ønsker medlemmene en fin vår, god påske når den kommer, og vi håper alle kan ta vare på og hjelpe hverandre i denne tiden.
Hilsen Styret
v/Siss Ågedal
 
Årsmøte Marnardal Historielag Høgtun Onsdag 10. mars 2021 kl 19.00

AULAEN, MARNARHALLEN 

 

Saksliste:

 1. Åpning
 2. Godkjenne innkalling og saksliste
 3. Valg av:
  • Møteleder
  • Referent
  • To til å underskrive møteprotokoll sammen med møteleder
 4. Årsmelding
 5. Regnskap
 6. Kontingent for 2022 – foreslås uendret
 7. Innkomne saker/saker fra styret
 8. Valg

Etter det formelle årsmøtet holder John Hjemlestad foredrag og viser bilder om de historiske Schive prestene i Bjelland – et prestedynasti over ca 120 år.

I tillegg; kaffe/te, litt å bite i, og tid til en god prat. Arrangementet må foregå etter smittevernreglene som gjelder på møtetidspunktet.

Velkommen!

OBS: Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret v/Siss Ågedal innen 7.mars 2021 til e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Marnar-minner 2020, 25 års jubileumsbok
Årets julegave! 162 sider med lokalhistorie. Løp og kjøp!
Se oversikt over artikler og hvor du kan få tak i boka ved å trykke på boka:
Marnar-minner 2020


Haustmøte 2020


Haustturen 2020
Haustturen 2020 plakat
Se referat fra Haustturen til Tingvatn Fornminnepark ved å trykke her

LOS turen 2020


Årsmøte Marnardal Historielag Høgtun Onsdag 11. mars 2020 kl 19.00

Hjertelig velkommen til årsmøte i Marnardal Historielag

Saksliste:

 • Åpning
 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg

Møteleder

Referent

To til å skrive under protokollen sammen med møteleder

 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Kontingent for 2021 Styrets forskag- uendret
 • Innkomne saker/ saker fra styret
 • Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret v/Siss Ågedal innen 7. mars 2020 til e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Etter årsmøte:

Foredraget "Gustav Vigeland, oppvekst og ferieliv i vår region" ved Birgitte Sørensen, av delingsleder Mandal museum.

Hjertelig velkommen!

 


 Følg oss også på vår Facebookside: Marnardal Historielag 

https://www.facebook.com/marnardalhistorielag/

 

Haustmøte 2019
Haustturen 2019


 

 


 

Se referat her: Referat fra Natur LOS turen til Skogen, Grindheim  

 

Haustmøte

Tirsdag 23. oktober 2018 kl 19.00 på BJELLAND

Sted: Grendehuset (ved skolen)

Program:

 • Vi får omvising i Røynesdalstova
 • Vi får besøk av Margit Seland og Hans Martin Sveindal som nettopp har utgitt boka "Amerikafeber". Vi får høre om prosessen fremt til ferdig bok og kanskje har de med et par til salgs også.
 • 4H stiller med matservering.
 • Presentasjon og utdeling av Marnar-minner 2018 til alle medlemmer i Marnardal Historielag som har betalt kontingenten.
 • Trenger du julegave til noen du er glad i så finnes gavene her!
 • God tid til mat og prat

Alle hjertelig velkommen!

Styret


Haustturen Søndag 16. september 2018.

Større rom for menneskeverd.

Hei

Historielaget og Pensjonistforeningen arrangerer tur til Arkivet og Ravnedalen i Kristiansand søndag 16.9.2018.

Vi reiser fra Øyslebø kirke i private biler kl 12.00.

Arkivet har omvisning hver søndag kl 13-15, guidet omvisning kl 1315.

Avhengig av hvor mange vi er, så kan de ordne med egen omvisning for oss.

Da trenger vi påmelding til Siss Ågedal på SMS 915 52 970 eller e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. senest torsdag 12.9.2018

Pris: Voksne kr 90,-, Barn, kr 40,- Familie kr 220,-

Ved grupper mer enn 15 pers er prisen kr 60,- pr pers.

Etter besøket på Arkivet drar vi opp til Ravnedalen der det blir mulighet for å se seg om, samt at vi spiser middag på Cafe Generalen.

Hilsen Siss

 

 

 

 

 

Årsplan for Marnardal Historielag 2018

    

Kulturkveld 24. april 2018 

Los tur på Nome søndag 17.juni 2018

 

Hausttur 16. september 2018

Haustmøte tirsdag 23.oktober 2018


LOS turen 17. juni 2018

 

Plaktat LOS turen 2018 Marnardal Historielag


 Kulturkvelden 2018:


Årsmøte 2018

Hjertelig velkommen til Årsmøtet i Marnardal historielag 20. Mars kl 19.00

Sted: Høgtun, Magnus Skjævesland sal. 

Medlemmer vil få innkalling i posten når det nærmer seg.

 

Haustmøte 2017

Haustmøte i Marnardal historielag blir kl 19.00 tirsdag 21. november 2017 på Høgtun, Øyslebø.


 

NB! Endring av dato for Haustturen

Haust-turen blir Søndag 10. september 2017 og ikke 17. som annonsert tidligere.

Plakat for tur til Kvinesdalen 10. sept 2017 Marnardal historielag

 

 


NaturLOS-turen 2017

Referat fra LOS turen klikk herKulturkvelden i Marnardal Tirsdag 25. april 2017 kl 19:00 på Høgtun

Plakat med program for Kulturkvelden i Marnardal 2017


Marnardal historielag gratulerer Arvid Glør Høye med Marnardal kommunes kulturpris for 2017. Tildelt for sin utrettelige innsats for lag og foreninger gjennom svært mange år. https://www.l-a.no/nyheter/-Kulturpris-til-rort-ildsjel--18949b.html

 

 


Årsmøte 2017

Årsmøte Tirsdag 28. februar kl 19:00 på Høgtun

 • Årsmøtesaker
 • Reidun Slettan forteller fra sine 40 år som lærar i Finnmark
 • Ingeborg Fredriksen viser gjenstander fra museet

 


MARNAR-MINNER 2016 

MARNAR-MINNER 2016 ble utdelt til de medlemmene som var møtt opp på Høstmøte 22. november 2016. 

Marnar-minner 2016 forside

Se mer om innhold og bestillingsinformasjon her: Marnar-minner mer info